Czyste Powietrze: wznowiono nabór wniosków, nowe zasady.

Home > Aktualności  > Czyste Powietrze: wznowiono nabór wniosków, nowe zasady.

Informujemy o zmianach jakie zaszły w ostatnim czasie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Najważniejsze zmiany w Czystym Powietrzu to:

Ulga termomodernizacyjna

w programie zmieniono zasady naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy otrzyma zwrot z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielona będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym uzyskaną ulgę. W związku z tym istotnie zmieniono ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.

Więcej beneficjentów

poszerzono ich grupę o osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub tych będących współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych osób maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie kalkulowana w oparciu o wydzielony lokal mieszkalny.
Jednocześnie dodano zapis o kosztach kwalifikowanych, precyzujący, że koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, będą kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadającej na cały budynek.

Definicja rozpoczęcia przedsięwzięcia

zmieniono również definicję rozpoczęcia przedsięwzięcia:
„Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić:
– od 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06. 2019 r.,
– nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019 r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Koszty kwalifikowane

zmodyfikowano punkt 6.7 programu priorytetowego, tj. katalog kosztów kwalifikowanych, stwierdzając zgodność zapisów z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w kwestii określenia listy rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dłuższa karencja

wydłużono także okres karencji w spłacie rat kapitałowych, obecnie może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Kotły na węgiel

warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę). Zmiana ta wejdzie w życie od 01.07.2019 r.

link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

Warto zajrzeć

  1. instrukcja krok po kroku jak wypełnić wniosek – link
  2. rejestracja na portalu WFOŚ Lublin – link
  3. najczęściej zadawane pytania do projektu Czyste Powietrze – link
  4. dokumentacja programu Czyste Powietrze – link
  5. materiały informacyjne – link
  6. kontakt do WFOŚ Lublin – link

No Comments
Post a Comment

Secured By miniOrange